Договір про надання освітних послуг

Завантажити договір

Публічна пропозиція на укладення договору про надання освітніх послуг

Регіональний представник, виконавець міжнародного проекту «Школа програмування IT-ELIT», суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Постернак Володимир Володимирович (далі – за текстом Виконавець), відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення договору про надання освітніх послуг (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання освітніх послуг, умови і правила яких, визначенні у даному Договорі.

Ця Публічна пропозиція розміщена на офіційному сайті Виконавця
http://druzi.biz/contract.page?contract=1.

Виконавець, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією і бере на себе зобов’язання перед фізичними  особами, які її приймуть (акцептують), надавати освітні послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Договір про надання освітніх послуг є Договором приєднання. Згідно ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом подання Заяви-анкети на приєднання Договору про надання освітніх послуг, шаблон якої є невід’ємною частиною даного Договору.

Договір про надання освітніх послуг

Виконавець, що є регіональним представником міжнародного проекту  «Школа програмування «IT-ELITE»» та Замовник громадянин України, що прийняв (акцептував) публічну пропозицію на укладення цього Договору, згідно поданої заяви-анкети, та який діє в інтересах дитини (надалі - Учень) уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується:

1.1.1. організувати для Учня процес якісного вивчення і засвоєння навчальної програми школи програмування «ІТ-ELIT»;

1.1.2. протягом Навчального року надавати Учню інструктажі та консультації з виконання типових задач, завдань, проектів з програмування в обсязі двох годин на тиждень;

1.1.3. організувати тренінги, змагання, конкурси, турніри з програмування;

1.1.4.забезпечити Учня навчально-методичними матеріалами, що допоможуть йому вивчити програмування по навчальній програмі школи програмування «ІТ-ELIT»;

1.1.5.організувати процес самостійного вивчення Учнем програмування використовуючи портал дистанційної освіти школи програмування «ІТ-ELIT»;

1.1.6.здійснювати перевірку і оцінювання виконаних Учнем завдань, аналіз і виправлення помилок.

2. Визначення термінів, правила.

2.1.Терміни:

2.1.1.Навчальна програма – це розроблена автором проекту «Школа програмування «ІТ-ELIT»» Постернаком Володимиром Володимировичем (надалі Автор проекту) послідовність тем, завдань, задач, проектів з вивчення програмування чи суміжних предметів. В процесі проведення навчальних занять Навчальна програма може змінюватися та коригуватися.

2.1.2.Навчально-методичні матеріали (надалі – НММ) – це розробленні Автором проекту задачі, завдання, проекти, тести, графічні, відео і текстові матеріали, відеоуроки тощо, у паперовій чи електронній формі для успішного засвоєння Учнем Навчальної програми школи програмування «ІТ-ELIT».

2.1.3.Навчальний Курс (Курс) – це підбір НММ по вивченню однієї мови програмування (наприклад, курс по вивченню мови програмування PHP). Вивчення навчального курсу завершується курсовою роботою практичного змісту.

2.1.4.Навчальний модуль (Модуль) – це логічно завершена частина Курсу. Вивчення навчального модулю завершується заліком.

2.1.5.Навчальний місяць – 4 заняття (тривалість одного – 2 години), або 8 занять (тривалість одного – 1 година), або 16 занять (тривалість одного – 30 хв.). Загальна тривалість навчального місяця становить 8 годин занять або 16 уроків по 30 хв.

2.1.6.Навчальний квартал – три Навчальні місяці.

2.1.7.Навчальний семестр – половина Навчального року.

2.1.8.Навчальний рік – 9 Навчальних місяців. По завершенню Навчального року Учень здає екзамен.

2.1.9.Місячний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального місяця

2.1.10.Квартальний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального Кварталу

2.1.11.Семестровий пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального семестру

2.1.12.Річний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального року.

2.2.Правила:

2.2.1.НММ мають усі властивості інформації та можуть передаватись в усній, письмовій, чи електронній формі.

2.2.2.Протягом Навчального року Виконавець повинен передати Учню таку кількість НММ, яка є достатньою для якісного засвоєння Навчальної програми, здач заліків, екзаменів та отримання відповідних Сертифікатів школи програмування «ІТ-ELIT».

2.2.3.НММ вважаються переданими від Виконавця до Учня з моменту їх першого перегляду, чи їх прослуховування Учнем.

2.2.4.Виконавець має право покласти виконання цього Договору на іншу особу.

3.Плата та порядок розрахунків.

3.1.Замовник вносить плату Виконавцеві за наданий Учню в користування (вивчення) Місячний, Квартальний, Семестровий, чи Річний пакет НММ.

3.2.Оплату Замовник вносить як передоплату, або на першому занятті Навчального місяця, кварталу семестру чи року.

3.3.Замовник може вибирати - оплачувати готівкою, на рахунок вказаний Виконавцем, чи використавши систему електронних платежів.

3.4.Розмір і кількість платежів вказані у заяві-анкеті Замовника, яка підписується ним особисто і є невід’ємною частиною цього Договору.

4.Обов’язки Сторін.

4.1.Обов’язки Виконавця:

4.1.1.Забезпечити передачу Учню НММ на умовах і правилах, що визначені цим договором.

4.1.2.Організувати процес вивчення Учнем НММ.

4.1.3.Забезпечити Учня всім необхідним для навчання: навчальне обладнання, доменні імена, хостинг, бази даних, доступ до системи дистанційної освіти, безкоштовним програмним забезпеченням, тощо.

4.1.4.Здійснювати постійний контроль та нагляд за правильним, якісним та повним засвоєнням Учнем Навчальної програми.

4.1.5.У разі дострокового припинення дії Договору повернути частину коштів, що були внесені Замовником як передоплата.

4.1.6.Виконавець має право не повертати кошти внесені Замовником як попередня оплата, якщо заняття з групою відбулося, але Учень був відсутній на цьому занятті.

4.1.7.Під час освоєння Учнем Навчальної програми надавати йому інструктажі та консультації в обсязі 2 годин на тиждень, 72 годин протягом 12 календарних місяців з часу початку ним навчання.

4.1.8.Періодично організовувати контроль знань Учня, здобутих під час освоєння НММ шляхом проведення заліків та екзаменів.

4.1.9.Після успішного захисту курсового проекту Учень здобуває право на отримання Сертифікату. Виконавець видає Учню відповідний Сертифікат (Сертифікати) після завершення Учнем Навчального року за умови успішної здачі екзамену і відсутності боргу по оплаті за Навчальний рік. Вартість витрат на виготовлення і доставку Сертифікату оплачує Замовник.

4.2.Обов’язки та права Замовника:

4.2.1.Виконувати вимоги Виконавця, щодо організації навчального процесу, а також якісного, своєчасного та належного засвоєння Учнем Навчальної програми.

4.2.2.Стежити за виконанням Учнем своїх обов'язків, робити все можливе, щоб ці обов'язки ним виконувалися (дивись пункт 4.3 цього договору).

4.2.3.Забезпечити можливість відвідування Учнем занять.

4.2.4.Стежити за виконанням Учнем домашніх робіт і відпрацювань пропущених занять.

4.2.5.Відвідувати батьківські збори, цікавитися успішністю учня, просуванням у вивченні програмування тощо.

4.2.6. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати передоплату на умовах і в порядку, визначеному цим Договором.

4.2.7. При виникненні перешкод для своєчасного внесення плати, Замовник повинен за три дні до моменту оплати попередити Виконавця вказавши причини затримки і терміни погашення заборгованості. Попередження повинне бути письмовим в формі заяви, або в довільній формі на електронну пошту Виконавця, або використовуючи програми Viber, WhatsApp і т. п.

4.2.8. Вимагати у Виконавця надання доступу до електронного журналу з можливістю перегляду оцінок, пропусків, робіт Учня.

4.2.9.Фінансувати приїзд учня на заняття або доставляти його самостійно.

4.2.10.Створити для Учня вдома робоче місце обладнане комп'ютером підключеним до мережі Інтернет, продумати час і умови занять.

4.3.Обов’язки та права Учня:

4.3.1.Виконувати вимоги Виконавця і Вчителя, які стосуються навчального процесу, якісного, своєчасного і належного засвоєння Навчальної програми.

4.3.2.Відвідувати заняття, не запізнюватися на заняття.

4.3.3.У разі неможливості відвідати заняття попередити Вчителя вказавши причину пропуску. Попередження може бути по телефону в усній формі, або в письмовій формі на електронну пошту, чи використовуючи програми Viber, WhatsApp і т. п.

4.3.4.Підтримувати порядок і дисципліну на заняттях.

4.3.5.Вести конспект, відповідати на питання, проходити тести.

4.3.6.На занятті намагатися швидко і якісно виконати всі завдання, задачі і проекти.

4.3.7.Якщо завдання, задачі і проекти не були зроблені в навчальному центрі то доробляти їх вдома.

4.3.8.Прикріплювати файли з власноруч зробленими завданнями до комірок теми електронного журналу.

4.3.9.Виконувати задане Вчителем домашнє завдання.

4.3.10.Самостійно, використовуючи систему дистанційного навчання школи програмування «IT-ELIT» відпрацювати до наступного заняття пропущене заняття. Фактом відпрацювання є власноруч зроблені завдання пропущеної теми і прикріплені файли із завданнями до комірки відповідної теми електронного журналу.

4.3.11.Вимагати у Виконавця надання доступу до електронного журналу з можливістю перегляду Навчальних матеріалів курсу, прикріплення своїх робіт, перегляду оцінок, пропусків і т. п.

5.Відповідальність Сторін, вирішення спірних питань, інші умови договору.

5.1.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов’язань.

5.2.Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання, чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.3.Кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку її персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних.

5.4.У час відмінний від часу занять і за межами навчально-консультаційного центру школи програмування відповідальність за Учня несе Замовник.

6. Термін дії, умови зміни та припинення Договору

6.1.Договір діє з моменту прийняття даної публічної пропозиції шляхом подання заяви-анкети про приєднання до Договору про надання освітніх послуг протягом 12 календарних місяців. У випадку повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором, Договір припиняє свою дію достроково з моменту такого виконання.

6.2.Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках передбачених цим Договором та законодавством України.

6.3.Дострокове припинення цього Договору з ініціативи Замовника відбувається шляхом подання письмової заяви на ім’я Виконавця у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору. У заяві Замовник повинен вказати причину розірвання договору.

6.4.Дострокове припинення договору з ініціативи Виконавця відбувається шляхом письмового попередження Замовника про причини розірвання договору. Письмове попередження подається Виконавцем Замовнику у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору.

6.5.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ

Суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа
Постернак Володимир Володимирович

Адреса:
м. Тернопіль, вул. Слівенська, 13/38

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:2436210213

Дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 12.05.1997р, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 26461750000021837

ЄДРПОУ/ДРФО - 2436210213, Поточний рахунок № 26004250562001, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783.