Договір про надання освітних послуг

Завантажити договір Завантажити заяву

Публічна пропозиція на укладення договору про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів.

ФОП Постернак Володимир Володимирович (далі – за текстом Виконавець), відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення договору про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів(надалі – Публічна пропозиція) з метою надання освітніх послуг, умови і правила яких, визначенні у даному Договорі.

Ця Публічна пропозиція розміщена на офіційному сайті Виконавця
http://druzi.biz/contract.page.

Виконавець, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією і бере на себе зобов’язання перед фізичними  особами, які її приймуть (акцептують), надавати дистанційний доступ до навчальних матеріалів Виконавця та освітні послуги щодо вивчення та використання цих навчальних матеріалів. Також надавати інші освітні та дистанційні послуги типу: надання місця (хостінгу) у інтернет-мережі для розміщення учнівських робіт, віртуальної адреси (домену) для пошуку і дистанційного перегляду цих робіт тощо, в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

Договір про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів є Договором приєднання. Згідно ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом подання Заяви-анкети на приєднання до Договору про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів, шаблон якої є невід’ємною частиною даного Договору.

Договір про надання освітніх послуг та дистанційного доступу до навчальних матеріалів.

Виконавець, та Замовник громадянин України, що прийняв (акцептував) публічну пропозицію на укладення цього Договору, згідно поданої заяви-анкети, та який діє в інтересах дитини (надалі - Учень) уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується:

1.1.1. надати Учню дистанційний доступ до навчальних матеріалів Виконавця;

1.1.2. організувати Учню процес якісного, самостійного вивчення і засвоєння навчальної програми Виконавця використовуючи портал дистанційної освіти Виконавця та навчальних матеріалів виконавця;

1.1.3. надати Учню місце в інтернет-мережі (хостінг) для розміщення учнівських робіт, які створені учнем під час вивчення навчальних матеріалів Виконавця;

1.1.4. надати учню домен (адресу в інтернет-мережі) для пошуку і відображення Учнівських робіт;

1.1.5. в обсязі до двох годин на тиждень протягом Навчального року надавати Учню інструктажі та консультації з виконання та використання типових задач, завдань, проектів розміщених у навчальних матеріалах Виконавця;

1.1.6. при потребі організувати для учнів дистанційні тренінги, змагання, конкурси, турніри тощо;

1.1.7.організувати процес вивчення Учнем програмування та споріднених до нього предметів (алгоритмізації, логіки, математики, інженерії, робототехніки, англійської мови тощо);

1.1.8.здійснювати перевірку, аналіз, корекцію і оцінювання виконаних Учнем завдань шляхом передачі таких робіт учнем Виконавцю через Портал дистанційної освіти виконавця.

1.1.9.інші освітні послуги, які потрібні для повного і якісного засвоєння учнями навчальної програми Виконавця.

2. Визначення термінів, правила.

2.1.Терміни:

2.1.1.Навчальна програма – це розроблена Виконавцем (надалі Автор проекту) послідовність тем, завдань, задач, проектів з вивчення програмування чи суміжних предметів. В процесі проведення навчальних занять Навчальна програма може змінюватися та коригуватися.

2.1.2.Навчально-методичні матеріали (надалі – НММ) – це розробленні Виконавцем задачі, завдання, проекти, тести, графічні, відео і текстові матеріали, відеоуроки тощо у електронній формі для успішного засвоєння Учнем Навчальної програми.

2.1.3.Навчальний Курс (Курс) – це підбір НММ по вивченню однієї мови програмування (наприклад, курс по вивченню мови програмування PHP). Вивчення навчального курсу завершується курсовою роботою.

2.1.4.Навчальний модуль (Модуль) – це завершена частина Курсу. Вивчення навчального модулю закінчується заліком.

2.1.5.Навчальний місяць – наданий Учню такий об'єм навчальних матеріалів, який засвоюється учнем протягом 4 тижнів. У Навчальний місяць Виконавець надає учню до 8 годин консультацій інструктажів, пояснень інших освітніх послуг, наприклад, перевірки учнівських робіт, виправлення помилок тощо.

2.1.6.Навчальний квартал – три Навчальні місяці.

2.1.7.Навчальний семестр – половина Навчального року.

2.1.8.Навчальний рік – 9 чи менше Навчальних місяців. Кількість Навчальних місяців у Навчальному році залежить від того, коли учень починає навчання. Якщо учень починає навчання у вересні, тоді Навчальний рік - 9 Навчальних місяців, якщо учень починає навчання у жовтні, тоді Навчальний рік - 8 Навчальних місяців, у листопаді - 7 і т. д.

2.1.9.Місячний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального місяця

2.1.10.Квартальний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального Кварталу

2.1.11.Семестровий пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального семестру

2.1.12.Річний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального року.

2.2.Правила:

2.2.1.НММ мають усі властивості інформації та можуть передаватись в електронній, усній, чи письмовій формі.

2.2.2.Протягом Навчального року Виконавець повинен передати Учню таку кількість НММ, яка є достатньою для якісного засвоєння Навчальної програми, здач заліків, екзаменів та отримання відповідних Сертифікатів школи програмування «ІТ-ELIT».

2.2.3.НММ вважаються переданими від Виконавця до Учня з моменту їх першого перегляду, чи їх прослуховування Учнем.

2.2.4.Заняття, консультації, інструктажі, інші освітні послуги вказані у пункті 1.1. цього Договору які вимагають у Виконавця часових затрат носять груповий характер.

2.2.5.Час, місце і спосіб (очно чи дистанційно) проведення групових занять, інструктажів, консультацій тощо вибирає Виконавець, попередньо погодивши з Учнем і Замовником.

2.2.6. Якщо групове заняття відбулося а Учень на такому занятті відсутній, то Виконавець відкриває Учню доступ до НММ розміщених на Порталі Виконавця і такі НММ опрацьовується Учнем самостійно. Під час самостійного освоєння НММ Учнем виконуються практичні завдання, задачі чи проекти, які прикріплені до відповідної теми Навчальної програми.

2.2.7. Заняття, консультація, інструктаж вважається проведеним не залежно від способу отримання Учнем інформації - через часові затрати Виконавця чи/або іншим способом вказаним у пункті 2.2.6. цього Договору.

2.2.8.Виконавець має право залучати інших осіб до виконання цього Договору.

3.Плата та порядок розрахунків.

3.1.Замовник вносить плату за здійснені Виконавцем освітні послуги вказані у пункті 1.1. цього Договору і які надаються у відповідності до правил описаних у пункті 2.2. цього Договору.

3.2.Оплату Замовник вносить як передоплату, або на першому занятті Навчального місяця, Кварталу Семестру чи Року в залежності від вибраного Замовником періоду оплати.

3.3.У разі дострокового припинення дії Договору чи/або неможливості здійснити групові заняття Виконавець зобов'язується повернути частину коштів, що були внесені Замовником як передоплата.

3.4.За умови виконання пункту 2.2.6. цього Договору Виконавець має право не повертати кошти внесені Замовником як попередня оплата, якщо таке заняття з групою відбулося і Учень був відсутній на цьому занятті так, як заняття вважається учню проведеним (пункт 2.2.7. цього Договору).

3.5.Замовник може вибрати один з способів оплати: на рахунок вказаний Виконавцем, чи використавши сервіс переказу коштів, який розміщений на сайті Виконавця "druzi.biz", вибравши на головній сторінці "Оплатити" і ввівши код для оплати, який надає Виконавець кожному учню.

3.6.Розмір і кількість платежів вказані у заяві-анкеті Замовника, яка підписується ним особисто є невід’ємною частиною цього Договору.

4.Обов’язки Сторін.

4.1.Обов’язки та права Виконавця:

4.1.1.Забезпечити передачу Учню НММ на умовах і правилах, що визначені цим договором.

4.1.2.Організувати процес вивчення Учнем НММ.

4.1.3.Забезпечити Учня всім необхідним для навчання: навчальне обладнання, доменні імена, хостинг, бази даних, доступ до системи дистанційної освіти, безкоштовним програмним забезпеченням, тощо.

4.1.4.Здійснювати постійний контроль та нагляд за правильним, якісним та повним засвоєнням Учнем Навчальної програми.

4.1.5.Періодично організовувати контроль знань Учня здобутих під час освоєння НММ шляхом проведення зрізів знань, заліків та екзаменів.

4.1.6.Після успішного захисту курсового проекту Учень здобуває право на отримання Сертифікату. Виконавець безкоштовно видає Учню відповідний електронний Сертифікат (Сертифікати) після завершення Учнем Навчального року за умови успішної здачі екзамену і відсутності боргу по оплаті за Навчальний рік.

4.1.7.За бажанням Замовника чи Учня, при умові виконання пункту 4.1.6. цього договору виконавець може виготовити учневі паперовий сертифікат. Вартість послуг на виготовлення і доставку паперового сертифікату Учню оплачує Замовник.

4.2.Обов’язки та права Замовника:

4.2.1.Виконувати вимоги Виконавця, щодо організації навчального процесу, якісного, своєчасного та належного засвоєння Учнем Навчальної програми.

4.2.2.Стежити за виконанням Учнем своїх обов'язків, робити все можливе, щоб ці обов'язки ним виконувалися (дивись пункт 4.3 цього договору).

4.2.3.Забезпечити можливість відвідування Учнем занять.

4.2.4.Стежити за виконанням Учнем домашніх робіт і самостійним відпрацювань пропущених занять згідно з пунктом 2.2.6. цього Договору.

4.2.5.Відвідувати батьківські збори, цікавитися успішністю учня, просуванням у вивченні програмування тощо.

4.2.6. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати передоплату на умовах і в порядку, визначеному цим Договором.

4.2.7. При виникненні перешкод для своєчасного внесення плати, Замовник повинен за три дні до моменту оплати попередити Виконавця вказавши причини затримки і терміни погашення заборгованості. Попередження повинно бути письмовим в формі заяви, або в довільній формі на електронну пошту Виконавця, або використовуючи програми Viber, WhatsApp тощо.

4.2.8. Вимагати у Виконавця надання доступу до електронного журналу з можливістю перегляду платежів, оцінок, пропусків, робіт Учня тощо.

4.2.9.Фінансувати приїзд учня на заняття або доставляти його самостійно.

4.2.10.Створити для Учня вдома робоче місце обладнане комп'ютером підключеним до мережі Інтернет, продумати час і забезпечити умови для занять вдома.

4.3.Обов’язки та права Учня:

4.3.1.Виконувати вимоги Виконавця які стосуються навчального процесу, якісного, своєчасного і належного засвоєння Навчальної програми.

4.3.2.Бути присутнім на занятті, не спізнюватися.

4.3.3.У разі неможливості відвідати заняття попередити Вчителя вказавши причину пропуску. Попередження може бути по телефону в усній формі, або в письмовій формі на електронну пошту, чи використовуючи програми Viber, WhatsApp тощо

4.3.4.Підтримувати порядок і дисципліну на заняттях.

4.3.5.Вести конспект, відповідати на питання, проходити тести.

4.3.6.На занятті намагатися швидко і якісно виконати всі завдання, задачі і проекти.

4.3.7.Якщо завдання, задачі чи проекти не були зроблені під час заняття, тоді доробляти їх вдома.

4.3.8.Прикріплювати файли з власноруч зробленими завданнями до комірок теми електронного журналу, або пересилати на пошту Виконавця.

4.3.9.Виконувати задане Виконавцем домашнє завдання.

4.3.10.Самостійно, використовуючи систему дистанційного навчання, відпрацювати до наступного заняття, пропущене заняття. Фактом відпрацювання є - власноруч зроблені завдання пропущеної теми і прикріплені файли із завданнями до комірки відповідної теми електронного журналу.

4.3.11.Вимагати у Виконавця надання доступу до електронного журналу з можливістю перегляду Навчальних матеріалів курсу, прикріплення своїх робіт, перегляду оцінок, пропусків тощо.

5.Відповідальність Сторін, вирішення спірних питань, інші умови договору.

5.1.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов’язань.

5.2.Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання, чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.3.Кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку її персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних.

5.4.У разі проведення очних занять у час відмінний (інший) від часу таких занять відповідальність за Учня несе Замовник.

6. Термін дії, умови зміни та припинення Договору

6.1.Договір діє з моменту прийняття даної публічної пропозиції шляхом подання заяви-анкети про приєднання до цього Договору та діє до 30 червня 2022 року. У випадку повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором Договір припиняє свою дію достроково з моменту такого виконання.

6.2.Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках передбачених цим Договором та законодавством України.

6.3.Дострокове припинення цього Договору з ініціативи Замовника відбувається шляхом подання письмової заяви на ім’я Виконавця у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору. У заяві Замовник повинен вказати причину розірвання договору.

6.4.Дострокове припинення договору з ініціативи Виконавця відбувається шляхом письмового попередження Замовника про причини розірвання договору. Письмове попередження подається Виконавцем Замовнику у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору.

6.5.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ

ФОП Постернак Володимир Володимирович

Адреса:
м. Тернопіль, вул. Слівенська, 13/38

ІПН:2436210213

Дата запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 12.05.1997р, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 26461750000021837

Поточний рахунок № UA863387830000026004250562001, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783.